Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w ŁOMIANKACH

(tekst jednolity)

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§1

Stowarzyszenie o nazwie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach zwane dalej Uniwersytetem Trzeciego Wieku, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§2

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada osobowość prawną. 

§3

1.Uniwersytetu Trzeciego Wieku ma swoją siedzibę w Łomiankach.
2.Terenem działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Rzeczpospolita Polska.
3.Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach jest zawiązane na czas nieokreślony.

§4

Uniwersytet Trzeciego Wieku działa pod patronatem Rady Miejskiej i Burmistrza Łomianek
Uniwersytet Trzeciego Wieku może być członkiem krajowych i międzyna­rodowych organizacji o takim samym profilu działania. 

§5

Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi działalność statutową  opartą na pracy społecznej na rzecz swoich członków.
Do prowadzenia szczególnego zakresu prac Uniwersytet Trzeciego Wieku może zatrudniać pracowników i angażować wolontariuszy. 

§6

Uniwersytet Trzeciego Wieku może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych w wewnętrznych przepisach szczegółowych.
Uniwersytet Trzeciego Wieku ma prawo wydawania legitymacji członkowskich swoim członkom według wzoru określonego przez Zarząd Uniwersytetu.

Rozdział II
Cele i środki działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku


§7

Celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łomiankach jest:
prowadzenie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, sportowej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla członków Uniwersytetu,
włączenie osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym do systemu  ustawicznego kształcenia poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
poprawa jakości życia osób w wieku przed- i emerytalnym przez wszechstronną aktywizację społeczną,
upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej,
udzielanie pomocy i wsparcia oraz dążenie do podnoszenia poziomu życia członków uniwersytetu,
aktywne współuczestnictwo we wszelkich działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa narodowego,
nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z innymi uniwersytetami trzeciego wieku i organizacjami pokrewnymi, a także działanie w organizacjach zrzeszających uniwersytety trzeciego wieku.

§8

Uniwersytet Trzeciego Wieku  będzie realizował swoje cele poprzez:
1. prowadzenie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych oraz zajęć w zespołach twórczych,
2. organizowanie i prowadzenie punktów konsultacji lekarskich i porad psychologicznych,
3. organizowanie obozów rekreacyjno-kondycyjnych,
4. prowadzenie zajęć ruchowych i rehabilitacji zdrowotnej,
5. udział w środowiskowych badaniach naukowych,
6. prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,
7 .organizowanie konferencji i sesji naukowych oraz szkoleń i spotkań tematycznych,
8. wspieranie członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w działalności społecznej,
9. współdziałanie z organami samorządowymi i instytucjami zajmującymi się problematyką społeczną,
10.  współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym
11.  udzielanie wszechstronnej pomocy, również materialnej słuchaczom w sytuacjach losowych.

Rozdział III
Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku dzielą się na:
członków zwyczajnych,
członków honorowych,
członków wspierających.
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym.
Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna.

§ 10

Osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne składa deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia oraz wpłaca wpisowe.
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających nastąpi w drodze  decyzji Zarządu, podejmowanej zwykłą większością głosów.
Osoba fizyczna lub prawna ubiegająca się o członkostwo wspierające winna złożyć Zarządowi oświadczenie woli oraz ustalić z Zarządem formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia.
Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu.

§11

1. Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku zobowiązani są:
aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
wspierać działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zmierzające do rozwoju i wzrostu znaczenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jego środowiska,
przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
regularnie opłacać składki i wywiązywać się z podjętych zobowiązań.
2. Członkowie zwyczajni Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają prawo do
korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
brania udziału we wszystkich formach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
wnioskowania w sprawach dotyczących celów i środków działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
posiadania legitymacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
3. Członkowie honorowi Uniwersytetu Trzeciego Wieku korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym; natomiast są zwolnieni z płacenia składki członkowskiej.
4. Członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, korzystają jednakże z pozostałych praw przysługujących członkom zwyczajnym.

§12

Ustanie członkostwa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku następuje przez:
skreślenie z listy członków,
wykluczenie z członkostwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§13

1. Skreślenie z listy członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku następuje
w przypadku:
pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi,
śmierci członka.
2. Wykluczenie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku uchwałą Zarządu następuje
w przypadku:
działalności sprzecznej z postanowieniami statutu oraz uchwałami organów władzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
zalegania z opłatą składki członkowskiej przez dwa semestry.
3. Ustanie członkostwa wspierającego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku uchwałą Zarządu następuje w przypadku:
dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
zaprzestania działalności wspierającej przez trzy kolejne lata,
utraty osobowości prawnej,
śmierci członka będącego osobą fizyczną.

§14

1. Od uchwały Zarządu o wykluczenie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowi przysługuje prawo odwołania się do walnego Zebrania Członków.
2. Odwołanie rozpatrywane będzie na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Organa władzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

§15

1.Organami władzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
3. Wybór do w/w organów władzy odbywa się głosowaniu jawnym.

§16

1.  Najwyższym organem władzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie Członków,
2.  Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz
w roku jako zebranie sprawozdawcze, a raz na cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze zawiadamiając wszystkich członków o jego terminie, miejscu i porządku obrad, na 14 dni przed datą zebrania, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia lub w każdy inny  zwyczajowo przyjęty sposób.
3.  Walne Zebranie Członków jest ważne przy obecności minimum 10 osób.
4.  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.
5.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
6. z własnej inicjatywy,
7. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej
8. na pisemny wniosek co najmniej ¼ liczby członków zwyczajnych, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie.

§17

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
Uchwalanie programu działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
zatwierdzanie rocznego planu finansowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i skarg na działalność Zarządu wniesionych przez członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
uchwalanie zmian Statutu,
podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,
podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu majątku powyżej 3500 PLN,
ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia.
2.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym,
członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 18

1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu i wybiera ze swojego grona Prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, którzy stanowią jego Prezydium.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
reprezentowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
realizowanie programu działania uchwalonego przez Walne Zebranie Członków,
podejmowanie uchwały o członkostwie w krajowych i międzynaro­dowych organizacjach,
prowadzenie spraw członkowskich,
kierowanie bieżącą pracą Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
uchwalanie regulaminów wewnętrznych oraz instrukcji organizacyjnych,
opracowywanie planów działalności i preliminarzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
opracowywanie sprawozdań z wykonania planów i budżetu Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
zarządzanie majątkiem i funduszami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co naj­mniej 4 członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos prezesa.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
6. Zarząd może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw administracyjno-księgowych.
Do reprezentowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w jego imieniu upoważniony jest Prezes lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie z upoważnienia Prezesa.
Organizację i tryb pracy Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§19

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Komisja Rewizyjna składa się z minimum 5 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz minimum 2 członków.
Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem innych organów władzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać w stosunku pokrewień­stwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkiem Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola bieżącej pracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i przedstawianie Zarządowi wniosków z kontroli oraz żądanie sprawozdania z ich realizacji,
składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu Członków,
kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności nie mniej niż połowy liczby jej członków pod warunkiem uczestnictwa przewodniczącego lub zastępcy. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego lub jego zastępcy.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu
UTW z głosem doradczym.
9. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie
regulaminu

§20

1. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego któregokolwiek z organów władzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, z tym, że liczba dokooptowanych nie może być większa niż połowa składu organu.
3. Dokooptowani członkowie organów władzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie Członków.

Rozdział V
Majątek Uniwersytetu Trzeciego Wieku


§21

Uniwersytet Trzeciego Wieku może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami, z której dochód, przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

§22

1. Majątek Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami majątku Uniwersytetu Trzeciego Wieku są:
wpływy ze składek członkowskich i wpisowe,
darowizny, spadki, zapisy,
wpływy z ofiarności prywatnej i publicznej, z loterii i akcji,
dotacje i subwencje, wpływy z kontraktów i zleconych usług,
środki z różnego rodzaju funduszy,
dochody z własnej działalności,
dochody z majątku stowarzyszenia i z innych źródeł.
3. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.
4. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane na koncie bankowym Uniwersytetu Trzeciego Wieku albo lokowane w inny sposób wskazany przez Zarząd.

§23

Gospodarkę finansową Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzi się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku


§24

Zmiana statutu lub rozwiązanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w pierwszym terminie; w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

§25

W przypadku rozwiązania Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
majątek przeznacza się na cel określony w uchwale ostatniego Walnego Zebrania Członków,
likwidatorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku są członkowie ostatniego Zarządu,
koszty likwidacji pokrywa się z majątku Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Rozdział VII
Przepisy końcowe


§ 26

  1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  2. Uniwersytet Trzeciego Wieku działa na podstawie: Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (DzU nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), niniejszego Statutu, innych obowiązujących przepisów prawa.

  Statut przyjęty uchwałą na Walnym Zebraniu Członków w dniu 27 lipca 2009r., zmiany wprowadzono uchwałą na Walnym Zebraniu Członków w dniu 10 września 2009 r. Zarząd: Elżbieta Juźwiak, Kazimiera Kurowska-Baka, Elżbieta Zaleska, Maria Zamoyska, Ewa Sidorzak, Katarzyna Kućkowska